EN Version – Third meeting with Steering Council- “Activism, Activism for Gender Equality”

Following the monthly meetings with KYC, at the third meeting of the Steering Council we discussed about “Activism – Activism for Gender Equality”. To make this discussion more fruitful, KYC invited two activists: Iliriana Banjska and Nita Zeqiri, both activities and long experienced in activism for gender equality. As a result of this meeting, all participants were divided into 4 groups where each group selected a theme that would implement it as a project at their school by the end of the month. Everyone, with the help of KYC, we managed to identify the problems we face in schools, and we are more than willing to work towards eliminating these problems in our schools and municipalities.

Versioni SQ – Takimi i tretë me Këshillin Drejtues: “Aktivizmi- Aktivizmi për barazi gjinore”

Në vazhdim të takimeve mujore me KYC, ne takimin e trete të Këshillit Drejtues të KNK-së për temë të diskutimit patëm “Aktivizmi- Aktivizmi për barazi gjinore”. Për të bërë këtë diskutim sa më të frytshëm KYC ftoi dy aktiviste: Iliriana Banjska dhe Nita Zeqiri, të dyja me eksperiencë të gjatë në aktivizmin për barazi gjinore. Si rezultat i këtij takimi, të gjithë pjesëmarrësit ndanë në 4 grupe ku secili grup përzgjidhi një temë në të cilën deri ne fund të muajit do ta realizonin si projekt në shkollë. Pjesëmarrësit vendosën që në këto grupe të diskutohet këto tema: Trashëgimia në pronë, Ngacmimet Seksuale, Gratë arkitekte të dijës, dhe Turnire sportive me përfshirje të dy gjinive në ekipe. Të gjithë, me ndihmën e KYC-it arritëm të identifikojmë problemet me të cilat hasemi në shkollë, dhe jemi më se të vullnetshëm të punojmë në shkollat dhe komunat tona që t’i eliminojmë këtë probleme.