Category: Published Documents

December 21, 2017

Si reflektim i rëndësisë që kanë shkollat profesionale, Konkluzionet e Riga 2015 vetëm se i kanë kategorizuar këto shkolla si të rëndësisë së lartë. Duke njohur kushtet e shkollave profesionale në Kosovë, Këshilli Rinor Kosovar me ndihmën e SOLIDAR Suisse – Zyra në Kosovë, ka ndërmarrë një hulumtim “Formësimi i të ardhmes së shkollave të…

December 13, 2017

Considering that one of the main objectives of the Kosovar Youth Council (KYC) is to increase the quality of education in Kosovo, and that was done based on the continuous work with the Ministry of Education, Science and Technology (MEST), the Parliamentary Education Committee and the Student Council of Kosovo (KNK), also from the concerns…

April 23, 2017

Këshilli Rinor Kosovar ka realizuar me sukses projektin “Fuqizimi i një gjenerate të re në shkolla të mesme të Kosovës” në mbështetje të SCO-K dhe menaxhuar nga KCSF. Në kuadër të këtij projekti KYC ka arritur të fuqizoj rolin e nxënësve ndaj ngritjes së cilësisë së arsimit duke ndikuar në procese vendim-marrëse dhe duke iniciuar…

March 28, 2017

Këshilli Rinor Kosovar ka filluar monitorimin e Këshillit Drejtues të Shkollës që nga viti 2012 me qëllim implementimin e legjislacionit, fuqizimin dhe strukturimin e këtij organi vendim-marrës që do të shërbente për përmirësimin e gjendjes së arsimit brenda shkollave.   Fillimisht, në vitet e para të monitorimit KYC e ka vërejtur që përkundër hyrjes në…

March 28, 2017

Monitorimi i Provimit Shtetëror të Maturës realizuar nga Këshilli Rinor Kosovar – KYC, Këshilli i Nxënësve të Kosovës – KNK dhe Këshilli Qendror i Veprimit Rinor – KQVR nën aprovim të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë ka nxjerrë rezultatet të cilat do të mund të i analizoni në vijim të raportit: MAShT të përgatitur…

Page 1 of 4
1 2 3 4