EN Version – Campaign “Education in your hand”

SCK and KYC, as always with the will and the enthusiasm to improve the quality of education and access to the best schools, was joined by the Campaign “Education in your hand”. This campaign is organized by the Ministry of Education Science and Technology, GIZ, in cooperation with several organizations that worked for years in the field of education. The purpose of this campaign is to make education a priority in Kosovo and mobilize everyone in its implementation. We, as SCK, have been mobilized in all municipalities for collecting signatures from secondary school students, reaching approximately 25,000 signatures. This accounts for one of the greatest successes of this campaign, which makes us proud of the fact that we are cooperating with all other institutions.

Versioni SQ – Kampanja “Arsimi në dorën tënde”

KYC dhe KNK si gjithmonë me vullnetin dhe entuziazmin që cilësia e arsimit të përmirësohet dhe qasja në shkolla të jetë sa më e mirë, i është bashkuar kampanjës Arsimi në dorën tënde. Kjo kampanjë është e organizuar nga Ministria e Arsimit shkencës dhe Teknologjisë, GIZ, në bashkëpunim me disa organizata të cilat punojnë ndër vite në fushën e arsimit. Qëllimit i kësaj kampanje është që edukimi të bëhet prioritet në Kosovë dhe të mobilizohemi të gjithë në përmirësim të saj. Ne si KNK jemi mobilizuar në të gjitha komunat për të mbledh nënshkrime nga nxënësit e shkollave të mesme, duke arritur përafërsisht 25.000 nënshkrime. Kjo shifër llogaritet si një ndër sukseset më të mëdha të kësaj kampanje, e kjo gjë na bën të krenohemi duke marrë parasysh që ne nxënësit po bashkëpunojmë me të gjitha institucionet tjera.