EN Version – Empowering SCK through OBESSU

KYC’s membership in the European Organization OBESSU is increasingly empowering the Student Council of Kosovo. The ability to represent SCK in OBESSU is always one of the most unique experiences we share. During this time of period this special trip and participation in this event was offered to Rita Zabergja, representative of the Steering Council. This activity was held for a week in Gdańsk, Poland and there they had the opportunity to discuss topics such as democracy, active participation and the role of OBESSU as an European student voice platform. Gdańsk was a very inspirational setting for this international dialogue between students. The event was a great platform to learn, build networks and recognize first-hand the benefits of European cooperation and friendship between school student activists.

At the same event, Agnesa Qerimi from KYC participated in the role of the Monitoring Committee in order to monitor the process of achieving the objectives, outcomes and the function of the meeting.

Versioni SQ – Fuqizimi i KNK përmes pjesëmarrjes në OBESSU

Anëtarësia e KYC në organizatën Evropiane OBESSU çdo herë më shumë po fuqizon Këshillin e Nxënësve të Kosovës. Mundësia për përfaqësimin e KNK në OBESSU është çdo herë ndër eksperiencat më të veçanta që i ndajmë së bashku. Gjatë kësaj periudhe kohore ky udhëtim i veçantë dhe pjesëmarrja në këtë ngjarje i’u ofrua Rita Zabergja, përfaqësuese e KD-së. Ky aktivitet u mbajt në Gdansk, Poloni për një javë, dhe patën mundësinë të diskutojnë rreth temave si demokracia, pjesëmarrja aktive dhe roli i OBESSU si një platformë evropiane për zërin e studentëve. Gdansk ishte një mjedis shumë frymëzues për këtë dialog ndërkombëtar midis studentëve. Ngjarja ishte një platformë e shumë e mirë për të mësuar, ndërtuar rrjete dhe duke njohur përfitimet e bashkëpunimit dhe miqësisë evropiane mes aktivistëve të nxënësve të shkollave.

Në po të njëjtën ngjarje, edhe Agnesa Qerimi nga KYC ishte pjesëmarrëse ne rolin e Komitetit Monitorues, me qëllim që të monitoroj procesin se sa po arrihen objektivat e parashikuara, funksionin dhe rezultatin e këtij takimi.