EN Version – Discussion: “Sexual Harassment”

The issue “Sexual Harassment” is really one of the most prominent topics in our schools and community, but very little is said about it. KYC in collaboration with the non-governmental organization ETEA managed to bring us an interactive and fruitful discussion for all of us as participants. The students expressed their concern by saying. The students expressed their concern by saying “It is inconvenient for a professor to give attention to a student more than he is supposed to, and we are dealing with this issue in daily life”

Despite the fact that all the students are aware of the cases that are categorized as sexual harassment, still we feel helpless because our concern is not taken seriously.

Versioni SQ – Diskutim: “Ngacmimet seksuale”

Tema si “Ngacmimet seksuale” është me të vërtetë ndër temat më të ndjeshme në shkollat dhe komunitetin tonë, sidoqoftë shumë pak flitet për to. KYC në bashkëpunim me organizatën jo-qeveritare ETEA arriti të na sjellë një diskutim interaktiv dhe frytdhënës për të gjithë ne si pjesëmarrës. Nxënësit shprehën shqetësimin e tyre duke thënë se “Është jo adekuate që një profesor t’i afrohet më shumë se që i takon një nxënëses, e ne me këtë problem ballafaqohemi çdo ditë!”

Përkundër faktit se gjithë nxënësit janë të vetëdijshëm për rastet të cilat kategorizohen si ngacmime seksuale, ne prap ndihemi të pafuqishëm sepse adresimi i shqetësimit tonë nuk merret seriozisht. Sidoqoftë, ne prap jemi të motivuar që në moment kur ballafaqohemi me ngacmime të tilla apo jemi prezent, të reagojmë.