EN Version

September 2017: To evaluate the work with the last generation of SCK (Student Council of Kosova) 2016/2017, KYC organized a closing meeting with the Steering Council 2016/2017 Generation. 15 participants attended and discussed the work done during the past year, shedding light over SKC’s achievements as well as areas in need of change, in order to ensure a better performance with newer generations. Hence, we believe that those recommendations will be very useful for the generations to come.

Versioni SQ

Shtator 2017: Për të vlerësuar punën me gjeneratën e fundit të KNK (Këshilli i Nxënësve të Kosovës) 2016/2017, KYC organizoi një takim përmbyllës me Këshillin Drejtues të gjeneratës 2016/2017. Rreth 15 pjesëmarrës morën pjesë dhe diskutuan për punën e bërë gjatë vitit të kaluar, duke hedhur dritë mbi arritjet e KNK-së si dhe për zbraztirat të cilat kanë nevojë për përmbushje, me qëllim që të sigurohet një performancë më e mirë me gjeneratat e reja. Prandaj, ne besojmë se këto rekomandime do të jenë shumë të dobishme për gjeneratat që do të vijnë.