EN Version

As KYC is now part of OBESSU (European organisation) during these years we had the opportunity to have a broader representation of Kosovo’s educational system and find new ways to empower our Council.

Since the SCK is now represented in every activity in OBESSU it is worth to mention the recent events where we have participated. In November we participated in the Council of Members in Prague (Czech Republic) where we discussed internal documentation and educational policy in Europe.

KYC’s Project Coordinator, Qendresa Ibrahimi is part of the Pool of Trainers Structure within OBESSU. The OBESSU Pool of Trainers is a group of experienced trainers, educators and facilitators with insight in the world of OBESSU and school student activism.

Besides the Pool of Trainers, KYC’s Executive Director Agnesa Qerimi is now a member of the Monitoring Committee of OBESSU, and her role is to monitor the Board and their work in order to ensure that they follow the decisions made by the Member Organisations on the General Assembly.

In addition, such involvement and representation of Student Council of Kosovo in Europe will help us rightfully defend school students rights.

Versioni SQ

Prej që KYC është bërë pjesë zyrtare e OBESSU (organizatë evropiane), paraqitja e nevojave dhe kërkesave të nxënësve përmes reprezentimit të denjë të sistemit edukativ në Kosovë është jo vetëm mundësi por edhe realitet. Kjo jo vetëm që fuqizon zërat e rinisë të përfshirë në KNK, por edhe inspiron përfaqësuesit tonë të luftojnë për ndryshime konkrete brenda shkollave tona.

Duke qenë se KNK tani përfaqësohet në cdo aktivitet ne OBESSU vlen të thekësohen ngjarjet e fundit ku kemi pjesëmarrës. Në nëntor, KNK mori pjesë në Këshillin e Anëtarëve në Pragë (Republikën Çeke), ku diskutuam procesin e dokumentimit të brendshëm dhe politikat edukative në Evropë. Koordinatorja e projekteve në KYC, Qendresa Ibrahimi është tash edhe pjesë e struktures së OBESSU “Pool of Trainer”. OBESSU “Pool of Trainers” është një grup trajnerësh, edukatorësh me përvojë dhe njohuri në botën e OBESSU dhe aktivizmit të nxënësve të shkollave.

Përveç Pool of Trainers, Drejtoresha Ekzekutive e KYC Agnesa Qerimi, është tani anëtare e Organit te Monitoritimit- Monitoring Committee i cili organ monitoron punën e OBESSU dhe atë të Bordit. Kjo, në mënyrë që të sigurohet vendim-marrje e implemetueshme dhe përfaqësim i denjë nga Organizatat Anëtare në Asamblen Gjenerale.

Kështu, përfshirja dhe përfaqësimi i tillë i Këshillit të Nxënësve të Kosovës në Evropë do të na ndihmojë të mbrojmë edhe më tejë të drejtat e nxënësve në shkolla.