Infografika përmbanë aktivitetet 2 vjeqare të realizuara në kuadër të projektit “Strengthening a new Generation in Kosovo’s High Schools” I cili ishte aktiv në periudhën 2015 – 2017. Ky projekti kishte për qëllim rritjen e nivelit të njohurive dhe kapaciteteve të nxënësve të të gjitha komuniteteve në mënyrë që ata të jenë në gjendje të iniciojnë dhe ndikojnë në cilësinë e dialogut të arsimit në shkollat e mesme dhe të zhvillojnë një platformë monitorimi dhe advokimi përmes Këshillit të Nxënësve të Kosovës që do t’i kthente nxënësit si një ndër akterët vendimmarrës në nivel shkollash, komunal dhe qendror. Ky projekt u financua nga projekti “Promovimi i Shoqërisë Demokratike” – financuar nga Zyra e Bashkëpunimit Zviceran në Kosovë (SCO-K) dhe u menaxhua nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF).