EN Version – Two days training regarding Advocacy and Lobbying

Advocacy and Lobbying were the topics that KYC elaborated during the workshop with SCK. During the two days of training, we were introduced to these two terms and learned about their importance and how through these forms of advocacy and lobbying students can raise awareness of their valuable role and make positive changes within the school. KYC specifically focused on the process of writing an appeal where each of us can then use this knowledge in the future to write a professional appeal. It is worth mentioning that during these meeting non-formal meetings KYC offers us a safe environment so that we can express our creativity as much as possible, and we would really appreciate to have non-formal classes in our schools also.

Versioni SQ – Trajnimi 2 ditor (Avokim, Lobimi)

Avokimi dhe Lobimi ishin temat të cilat KYC shtjelloi gjatë trajnimit me KNK. Gjatë dy ditëve të trajnimit, ne u njoftuam me këto dy terme dhe mësuam për rëndësinë e tyre dhe për mundësitë se si përmes formave të avokimit dhe lobimit nxënësi mund të ngrisë vetëdijen për rolin e tij të vlefshëm dhe pse jo të bëjë ndryshime pozitive brenda shkollës. KYC në veçanti u fokusua detajisht në procesin e shkrimit të një parashtrese ku secili nga ne pastaj mund të shfrytëzoj këto njohuri që të arrijë në të ardhmen të shkruaj një parashtresë sa më profesionale. Është me rëndësi të ceket që përmes formave jo formale të KYC gjatë çdo takimi ne arrijmë të shprehim sa më shumë kreativitetin tonë, gjë të me plotë dëshirë do e mirëprisnim edhe në orët mësimore në shkollat tona.