EN Version – Awareness Trainings: “Human Rights with a focus on LGBT Community”

During these past months we had the opportunity to organize trainings about human rights with the main focus on LGBT community, in different high schools. Together with the help of KYC and the non-governmental organization CEL we managed to organize six trainings so far, in Prishtinë, Ferizaj, Gjakovë, Gjilan, Mitrovicë and Pejë. There were approximately 20 participants, who were very attentive and engaged leading the training to a great debate among each other. At the end of March, we will organize such trainings in Prizren municipality, where the first part of the training will be complete as planned.

In the coming months we will begin to work with greater enthusiasm on the second part of the trainings in the same municipalities, since we gained knowledge and raised our awareness about this important topic.

Versioni SQ – Trajnime: “Të drejtat e njeriut me fokus në komunitetin LGBT”

Gjatë këtyre muajve ne patëm mundësinë që së bashku me Këshillin Rinorë Kosovar  dhe organizatën CEL të organizojmë trajnime rreth temës “Të drejtat e njeriut me fokus në komunitetin LGBT” nëpër shkolla të mesme të Kosovës. Deri më tani, trajnimet janë mbajtur në komunën e Prishtinës, Ferizaj, Gjakovë, Gjilan, Mitrovicë dhe Pejë. Gjatë këtyre trajnimeve ishin përafërsisht 20 pjesëmarrës në çdo trajnim, ku çdo herë rezultoi me interaktivitet dhe debate të mirëfillta. Në fund të muajit mars do të organizojmë trajnimin edhe në komunën e Prizrenit, ku do të përmbyllet pjesa e parë e trajnimeve.

Ndërsa në vazhdim do të fillojmë me pjesën e dytë të trajnimeve në po të njëjtat komuna vetëm me entuziasëm edhe më të madh, duke e marrë parasysh që tani më kemi marrë shumë njohuri dhe jemi vetëdijësuar rreth rëndësisë së kësaj teme.