EN Version – Second meeting with the Steering Council: Topic: Mental Health

It is almost essential to pay attention to a student’s emotional state in order to have a qualitative learning and for everyone to remain satisfied. Unfortunately, our educational system fails to fulfill this need. Therefore, along with KYC at the second Steering Council meeting, we focused on “What causes students stress”. All 34 participants were enthusiastic to work on this topic with the help of a psychologist, whom we met that day. Together we identified the main causes that hinder the process of adapting the role, that every student should undertake during the school education.

And it is very important to note that after the meeting the pupils have took some initiatives in their school and one of them has successfully succeeded since a school opened a call for a psychologist in a school.

Versioni SQ – Takimi i dytë me Këshillin Drejtues- Tema: Shëndeti Mendor

Është pothuajse parësore t’i kushtohet rëndësi gjendjes emocionale të një nxënësi në mënyrë që të ketë mësim kualitativ dhe gjithë secili të mbetet i kënaqur. E fatkeqësisht, kjo është një nevojë të cilën sistemi ynë i arsimit në Republikën e Kosovës dështon ta përmbushë. Prandaj, së bashku me KYC në takimin e dytë të KD-së, jemi përqendruar në diskutimin rreth shëndetit mendor dhe cilat janë shkaqet apo format e paraqitjes tek nxënësit. Gjithë 34 pjesëmarrës ishin të entuziasmuar të punojnë në këtë temë duke identifikuam shkaktarët kryesor të cilët vështirësojnë procesin e përvetësimit, të rolit, të cilin nxënësi duhet ta ndërmerr gjatë edukimit shkollor.

Dhe është shumë e rëndësishme të ceket që pas takimit nxënësit ndërmorën iniciativa për psikologët në shkolla dhe një ndër to ka rezultuar me sukses me qenë se është hapur thirrja për psikog/e në një shkollë.