EN Version

Our monthly meetings took place in December, where 28 participants were present. This meeting aimed to inform us about the responsibilities, creating a group spirit and contacts among students, also creating the SCK 2017/2018 Work Plan. This meeting was a lot more relevant to the fact that we were getting to know each other and we exchanged contacts.

During this meeting, KYC invited Lulzim Bucolli as a trainer who works as developer on organization strategies, creating artistic performances and this really helped to create a warm aura and made us feel comfortable working with each other.

As a result of this meeting we created the Work Plan of the SCK, a plan which helped us will serve us as a guide for the purposes of future meetings and achievement of the set Objectives.

Versioni SQ

Takimi jonë i parë mujor pas zgjedhjes u zhvillua në dhjetor, ku ishin të pranishëm 28 pjesëmarrës. Ky takim synonte të na informonte për përgjegjësitë, dhe kishe për qëllim forcimin e punës grupore, dhe planifikimin e Planit të Punës 207/2018. Ky takim ishte shumë i rëndësishëm për faktin që po njiheshim me njëri-tjetrin si nxënës përfaqësues dhe do të shkëmbenim kontaktet.

Gjatë këtij takimi, KYC ftoi Lulzim Bucolli si trajner i cili punon si zhvillues në strategjitë organizative, duke krijuar shfaqje artistike . Prezantimi i punës së tij me të vërtetë na ka ndihmuar të reflektojmë mbi rëndësisë e punës në grup, e cila rezulton në efikasitet dhe përfshirje të gjithë secilit.

Si rezultat i këtij takimi kemi krijuar Planin e Punës të KNK-së 20172018 , një plan i cili do të na shërbejë si një udhërrëfyes për qëllimet e takimeve të ardhshme dhe arritjen e grupit.