EN Version

Recognizing our need to have a deeper understanding of the electoral process, KYC in cooperation with D4D (Democracy for Development) organized the training known as “Mock Election” (simulation of electoral election for information purposes). These trainings were held in 8 High Schools in different municipalities like Prishtina, Prizren, Pejë, Gjilan, Kamenicë and Ferizaj.

For two intensive weeks we as SCK invested a lot of work in organizing, planning and scheduling meetings with High schools. We even managed to collect relevant equipment from KQZ (Central Election Commission) so the process of voting could be as close to reality as possible. For nearly 15 days we held 8 meetings. For the activity to be properly educative and to have practical effects, voters, the commissioners and the entire process was acted by High Schoolers themselves. Meanwhile, it is worth mentioning that 800 students have been part of this simulation.

EN Version

Duke vërejtur nevojën e të rinjëve për të parë më konkretisht procesin e zgjedhjeve elektorale, KYC në bashkëpunim me D4D organizuan trajnimet “Mock Election” (simulimi i zgjedhjeve elektorale). Këto trajnime u mbajtën në 8 shkolla të mesme në Prishtinë, Prizren, Pejë, Gjilan, Kamenicë dhe Ferizaj.

Për 2 javë intensive është punuar në organizimin, planifikimin dhe caktimin e takimeve me shkollat ku do të mbahej. Në këto takime janë siguruar mjetet e nevojshme nga KQZ (Këshilli Qëndror i Zhgjedhjeve) për zhvillimin real të një qendre votimi. Afërsisht 15 ditë tjera janë mbajtur 8 takime rradhazi. Që procesi të ishte sa më frytëdhënës, votuesit, komisionerët dhe e gjithë mbarëvajtja e procesit është “aktruar” nga vetë nxënësit. Ndërkaq, vlen të thekësohet që 800 nxënës kanë qenë pjesë e këtij simulimi.