EN Version

This year, SCK (Student Council of Kosova) has celebrated our 10th birthday. Over 10 different generations we have engaged in activities that aimed to strengthen the role of students in our schools, and make us part of the decision-making processes by raising our voices and asking for our demands to be fulfilled.

The 10th General Assembly was held at the Ministry of Education, Science and Technology in Prishtina. It was attended by 85 people. It was definitely inspiring to see a great gender balance achieved, where both male and female students participated in equal numbers.

The theme of this year’s convention was “Generation Free Education” as the main topic of discussion throughout Europe to mark the International Students’ Day, which we as SCK have been celebrating for about three years besides KYC organizers.

During this activity, we were also visited by vice-Minister of MEST (Ministry of Education, Science and Technology) who has done the opening remarks. This was a huge step for us to have the chance to be heard by state officials, and marked the start of a hopefully fruitful cooperation with the state to improve the quality of our and future generations’ education.

The second part of the event, all 85 members took part in the election of our municipal representatives that push our ideas and efforts forward into higher institutions.

Versioni SQ

Këtë vit, KNK (Këshilli i Nxënësve të Kosovës) ka festuar ditëlindjen e 10-të. Mbi 10 gjenerata të ndryshme kanë qenë të angazhuar në aktivitete që kishin për qëllim fuqizimin e rolit të nxënësve në shkollat ​​tona dhe përfshirjen tonë në proceset vendimmarrëse duke ngritur zërin dhe duke kërkuar që kërkesat tona të përmbushen.

Asambleja e 10-të e Përgjithshme u mbajt në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë në Prishtinë. U ndoqë nga 85 vetë. Dhe vlen të ceket se ishte padyshim frymëzuese për të parë arritjen e një ekuilibri gjinor, ku pjesëmarrja e nxënësve djem dhe vajza ishte në numër të barabartë.

Tema e kuvendit për këtë vit ishte “Generation Free Education” si temë kryesore e diskutimit në të gjithë Evropën për të shënuar Ditën Ndërkombëtare të Nxënësve, të cilën ne si KNK po e shënojmë për tre vjet nepërmjet organizatorëve të KYC.

Gjatë këtij aktiviteti, patëm vizitë nga zëvendësministri i MASHT-it (Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë) i cili ka bërë edhe hapjen e kuvendit. Ky ishte një hap i madh për ne që të kishim mundësinë të dëgjonim premtimin e zyrtarëve shtetëror, për bashkëpunim të frytshëm me shtetin që do të i kontribuoj përmirësimit të cilësisë së arsimit për gjeneratën tonë dhe ato që do të vijnë.

Në pjesën e dytë , 85 anëtarët zgjodhën përfaqësuesit e tyre komunalë në Këshill Drejtues, si synim për t’i ngritur/paraqitur idetë dhe përpjekjet tona në institucione të larta.