Studion “Biokimi dhe Biologji Qelizore” në Jacobs University në Bremen të Gjermanisë. Përfaqësuese e qytetit të Prizrenit në Këshillin e Nxënësve të Kosovës gjatë vitit shkollor 2019/2020. Përvojë dy vjeçare në funksionimin dhe kryesimin e Këshillit të Nxënësve në nivel të shkollës. Është angazhuar në inicimin dhe  hartimin  e draftit të Udhëzimit Admistrativ për funksionimin e Këshilliave të Nxënësve.