Testi i maturës është testi më i rëndësishëm që nxënësit e shkollave të mesme përkatësisht maturantët i nënshtrohen çdo vit për të vlerësuar njohuritë dhe dijen e tyre në lëndët përkatëse. Ky test shërben si urë lidhëse për studime universitare dhe si rrjedhojë ndikon dukshëm në perspektivën e nxënësve.   Ky proces organizohet nga MASHT-i […]

Këshilli i Nxënësve të Kosovës -KNK është strukturë përfaqësuese në nivel nacional nëpërmjet së cilës nxënësit e shkollave të mesme të Kosovës përfaqësojnë shkollat e tyre në mënyrë që të mbrojnë interesat e nxënësve dhe të bashkëpunojnë me zyrtarët, prindërit dhe profesorët për të përfituar arsimi dhe nxënësit.   Këshilli i Nxënësve te Kosovës është […]

Kjo broshurë ka ofruar një mori teknikash dhe mënyra për të krijuar një pasqyrë të punës së organizatës, partnerëve dhe ka qartësuar atë se çfarë Këshilli Rinor Kosovar ka bërë në mënyrën e duhur dhe cilat janë disa boshllëqe. Gjithashtu ka ndihmuar të qartësohet identifikimi i fushave me rrezik të mundshëm. Analiza e aktorëve kyç […]

Projekti “Programi për përgjigje ndaj trafikimit të fëmijëve” është projekt i cili financohet nga Ministria e Punëve të Jashtme e Norvegjisë dhe OAK Foundation (Norwegian Ministry of Foreign Affairs (MFA) and the Oak Foundation) dhe implementohet nga Save the Children në Kosovë (SCiK) në bashkëpunim me Këshillin Rinor Kosovar (KYC). Projekti në fjalë implementohet në […]

Libri që po merrni në duar është versioni për fëmijë i studimit të organizatës Save the Children në Kosovë “Fëmijët flasin”. Fëmijët thonë: mendimi jonë duhet çmuar! Të rriturit duhet të punojnë bashkë me ne për ne, sepse mund të themi më së miri se çfarë duam dhe çfarë është më e mirë për ne.