Infografika përmbanë aktivitetet 2 vjeqare të realizuara në kuadër të projektit “Strengthening a new Generation in Kosovo’s High Schools” I cili ishte aktiv në periudhën 2015 – 2017. Ky projekti kishte për qëllim rritjen e nivelit të njohurive dhe kapaciteteve të nxënësve të të gjitha komuniteteve në mënyrë që ata të jenë në gjendje të […]

Arsimimi i gjeneratave të reja vazhdon të mbetet prioritet dhe njëkohësisht sfidë e të gjitha shoqërive demokratike në botë. Shtetet, por edhe hisedarë tjerë brenda shtetit, vazhdojnë të mbesin të përkushtuar që përveç garantimit të përmbushjes së të drejtës në arsim si e drejtë elementare e njeriut, të garantojnë edhe cilësinë dhe mjedisin e përshtatshëm […]

Monitorimi i Provimit Shtetëror të Maturës realizuar nga Këshilli Rinor Kosovar- KYC dhe Këshilli i Nxënësve të Kosovë- KNK, nën aprovim të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë ka nxjerrë rezultatet të cilat do të mund të i analizoni në vijim të raportit:   MASHT të përgatitur në çështjet logjistike dhe në ndërmarrjen e masave […]

Çka është Këshilli i Nxënësve? Këshilli i Nxënësve është strukturë përfaqësuese nëpërmjet së cilës nxënësit e shkollës së nivelit 2 dhe 3 shkollat fillore dhe të mesme mund të përfshihen në punët e shkollës, duke punuar në bashkëpunim me zyrtarët e shkollës, prindërit dhe mësimdhënësit për të përfituar kësisoj shkolla dhe nxënësit e saj.   […]