Raporti – “Shaping the future of VET school” (SQ)

Si reflektim i rëndësisë që kanë shkollat profesionale, Konkluzionet e Riga 2015 vetëm se i kanë kategorizuar këto shkolla si të rëndësisë së lartë. Duke njohur kushtet e shkollave profesionale në Kosovë, Këshilli Rinor Kosovar me ndihmën e SOLIDAR Suisse – Zyra në Kosovë, ka ndërmarrë një hulumtim “Formësimi i të ardhmes së shkollave të Arsimit dhe Aftësimit Profesional” i cili është zhvilluar gjatë muajit shtator 2017 në komunën e Pejës me 211 nxënës të shkollave profesionale “Shaban Spahija” and “Ali Hadri”. Hulumtimi ka për synim të masë cilësinë e mundësive, nga perspektiva e nxënësve, që ata e kanë në fushën e turizmit, teknologjisë së informacionit, industrisë ushqimore dhe industrisë së metal-drurit. Prandaj, këto analiza i adresojnë nevojat, mangësitë dhe rekomandimet sa i përket mësimit praktik në mënyrë që të përmirësohet cilësia e shkollave profesionale në Pejë.

Raport – “Shaping the future of VET school” (EN)

As a reflection of the level of importance of VET schools already categorizied as very important by RIGA CONLUSIONS 2015 and by knowing the VET schools’ conditions practiculary in Kosovo, Kosovar Youth Council with the support of SOLIDAR Suisse – Office in Kosovo undertook the survey “Shaping the Future of VET” which was conducted during September 2017 in the municipality of Peja with the 211 students of secondary vocational schools of “Shaban Spahija” and “Ali Hadri”. The survey aimed to measure the quality of opportunities for practice within profiles as tourism, IT, food industry and wood/metal industry, looking from the students’ perspective. Therefore, this analysis proclaimed to address the needs, gaps and recommended mechanisms to use for practical learning in order to improve the quality of VET schools in Peja.