Infografika përmbanë aktivitetet 2 vjeqare të realizuara në kuadër të projektit “Strengthening a new Generation in Kosovo’s High Schools” I cili ishte aktiv në periudhën 2015 – 2017. Ky projekti kishte për qëllim rritjen e nivelit të njohurive dhe kapaciteteve të nxënësve të të gjitha komuniteteve në mënyrë që ata të jenë në gjendje të […]

Arsimimi i gjeneratave të reja vazhdon të mbetet prioritet dhe njëkohësisht sfidë e të gjitha shoqërive demokratike në botë. Shtetet, por edhe hisedarë tjerë brenda shtetit, vazhdojnë të mbesin të përkushtuar që përveç garantimit të përmbushjes së të drejtës në arsim si e drejtë elementare e njeriut, të garantojnë edhe cilësinë dhe mjedisin e përshtatshëm […]