Monitorimi i Provimit Shtetëror të Maturës realizuar nga Këshilli Rinor Kosovar- KYC dhe Këshilli i Nxënësve të Kosovë- KNK, nën aprovim të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë ka nxjerrë rezultatet të cilat do të mund të i analizoni në vijim të raportit:   MASHT të përgatitur në çështjet logjistike dhe në ndërmarrjen e masave […]

Çka është Këshilli i Nxënësve? Këshilli i Nxënësve është strukturë përfaqësuese nëpërmjet së cilës nxënësit e shkollës së nivelit 2 dhe 3 shkollat fillore dhe të mesme mund të përfshihen në punët e shkollës, duke punuar në bashkëpunim me zyrtarët e shkollës, prindërit dhe mësimdhënësit për të përfituar kësisoj shkolla dhe nxënësit e saj.   […]

KNK dhe KYC për të dytin vit me radhë kanë monitoruar punën e Këshillit Drejtues të Shkollës, si organ vendim-marrës i rregulluar me Ligjin për Arsimin Parauniversitar, neni 17.   Fokusi kryesorë i monitorimit është përfaqësimi i nxënësve në këtë organ, përmes përfaqësuesve të nxënësve, përkatësisht Kryetarit/es të Këshillit të Nxënësve të Shkollës. Monitorim është […]

Testi i maturës është testi më i rëndësishëm që nxënësit e shkollave të mesme përkatësisht maturantët i nënshtrohen çdo vit për të vlerësuar njohuritë dhe dijen e tyre në lëndët përkatëse. Ky test shërben si urë lidhëse për studime universitare dhe si rrjedhojë ndikon dukshëm në perspektivën e nxënësve.   Ky proces organizohet nga MASHT-i […]

Këshilli i Nxënësve të Kosovës -KNK është strukturë përfaqësuese në nivel nacional nëpërmjet së cilës nxënësit e shkollave të mesme të Kosovës përfaqësojnë shkollat e tyre në mënyrë që të mbrojnë interesat e nxënësve dhe të bashkëpunojnë me zyrtarët, prindërit dhe profesorët për të përfituar arsimi dhe nxënësit.   Këshilli i Nxënësve te Kosovës është […]

Kjo broshurë ka ofruar një mori teknikash dhe mënyra për të krijuar një pasqyrë të punës së organizatës, partnerëve dhe ka qartësuar atë se çfarë Këshilli Rinor Kosovar ka bërë në mënyrën e duhur dhe cilat janë disa boshllëqe. Gjithashtu ka ndihmuar të qartësohet identifikimi i fushave me rrezik të mundshëm. Analiza e aktorëve kyç […]

Projekti “Programi për përgjigje ndaj trafikimit të fëmijëve” është projekt i cili financohet nga Ministria e Punëve të Jashtme e Norvegjisë dhe OAK Foundation (Norwegian Ministry of Foreign Affairs (MFA) and the Oak Foundation) dhe implementohet nga Save the Children në Kosovë (SCiK) në bashkëpunim me Këshillin Rinor Kosovar (KYC). Projekti në fjalë implementohet në […]

Libri që po merrni në duar është versioni për fëmijë i studimit të organizatës Save the Children në Kosovë “Fëmijët flasin”. Fëmijët thonë: mendimi jonë duhet çmuar! Të rriturit duhet të punojnë bashkë me ne për ne, sepse mund të themi më së miri se çfarë duam dhe çfarë është më e mirë për ne.