Round Table Summary – “Shaping the future of VET schools” (EN)

Considering that one of the main objectives of the Kosovar Youth Council (KYC) is to increase the quality of education in Kosovo, and that was done based on the continuous work with the Ministry of Education, Science and Technology (MEST), the Parliamentary Education Committee and the Student Council of Kosovo (KNK), also from the concerns that have been raised about the topic of vocational education by students at regular meetings of the KNK, Roundtables, Monitoring conducted over the years, KYC in co-operation with Solidar Suisse Kosovo started implementing the project “Shaping the future of VET Schools ” in the municipality of Peja.

Permbledhja e tryezave – “Shaping the future of VET schools” (AL)

Duke pasur parasysh që një nga objektivat kryesore të Këshillit Rinor Kosovar (KYC) është ngritja e cilësisë së arsimit në Kosovë, si dhe bazuar në punën e vazhdueshme me Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT), Komisionin Parlamentar për Arsim si dhe Këshillin e Nxënësve të Kosovës (KNK), po ashtu nisur nga shqetësimet e paraqitura rreth temës së arsimit profesional nga nxënësit në takimet e rregullta të KNK-së, Tryezat e rrumbullakëta, Monitorimet e bëra ndër vite si dhe vizitat në terren, KYC në bashkëpunim dhe financim të Solidar Suisse Kosova filluan realizimin e projektit “Shaping the future of VET Schools” me bazë implementimi në komunën e Pejës.